Karlstads Trädgårdssällskap

Om Karlstads Trädgårdssällskap

Karlstads Trädgårdssällskap är en ideell förening, religiöst och politiskt obunden. Föreningens ändamål är att främja den fritidsmässiga trädgårdsodlingen i Karlstad med omnejd och att fungera som mötesplats för alla som delar intresset för trädgård. Föreningen är ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård.

Styrelsen för Karlstads Trädgårdssällskap 2024

Ordförande
Hans-Åke Scherp

Kassör
Nina Höjdefors

Ledamöter
Emma Franzén
Holger Bryntesson
Gun-Britt Scherp
Therese Bure
Åsa Backmann
Camilla Rapp

Revisorer
Inger Karlsson
Solveig Lundberg

Valberedning
Yngve Karlsson
Josefina Rydén

Stadgar för Karlstads Trädgårdssällskap

Antagna vid ordinarie årsmöte den 3 mars 2011.

§ 1 Ändamål
Karlstads Trädgårdssällskap, anslutet till Riksförbundet Svensk Trädgård, är en ideell organisation, religiöst och politiskt obunden.
Föreningens ändamål är att främja den fritidsmässiga trädgårdsodlingen i Karlstad med omnejd och att fungera som mötesplats för alla som delar intresset för trädgård.

§ 2 Verksamhet
Föreningen bedriver sin verksamhet bland annat genom att
• anordna kurser, resor, föredrag och studiebesök för att stimulera intresse och kunskap kring trädgårdsodling
• uppmuntra och underlätta spridning av växter och växtmaterial via växtmarknader, lotterier och liknande

§ 3 Medlemskap
Medlemskap i föreningen kan erhållas av alla som delar föreningens intressen.
Medlemskapet är individuellt. Föreningen erbjuder rabatterat medlemskap för familjemedlemmar.
Till hedersmedlem kan föreningen utse person som gjort föreningen stora tjänster eller som i övrigt har nedlagt stort arbete inom främjandet av fritidsodlingen.

§ 4 Årsavgift
Årsavgiftens storlek beslutas av årsmötet. Helårsavgift skall betalas före utgången av mars månad. Halvårsmedlemskap tillämpas enligt Riksförbundets gällande bestämmelser.
Hedersmedlem är befriad från avgift.

§ 5 Skyldigheter och rättigheter
Medlem har rätt att
• delta i diskussioner och beslut på årsmöte och andra medlemsmöten samt att nominera ledamöter till styrelsen och andra förtroendeuppdrag. Varje medlem har då en röst. Rösträtt utövas genom närvaro, ej genom fullmakt.
Medlem är skyldig att
• erlägga avgift enligt § 4
• följa gällande stadgar
• följa fattade beslut
Utträde
Har avgift ej erlagts inom föreskriven tid anses medlemmen ha utträtt ut föreningen.
Medlem kan också utträda ur föreningen när som helst på egen begäran.
Uteslutning
Medlem som uppenbart och avsiktligt motverkar föreningens eller förbundets syften och verksamhet kan uteslutas genom beslut av styrelsen. Beslut tagna på lokal nivå kan överklagas till Riksförbundets fullmäktige.

§ 6 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår, tillika räkenskapsår, är lika med kalenderår.

§ 7 Kallelse till årsmöte
Årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Skriftlig kallelse till årsmötet skall tillställas medlemmarna senast en månad före årsmötet. Dagordning, motioner, förslag till budget och andra viktiga handlingar som styrelsen anser skall behandlas skall på begäran vara medlem tillhanda senast en vecka före mötet.

§ 8 Dagordning för årsmöte
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Fastställande av dagordning
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
4. Fråga om sammanträdet har utlysts i stadgad ordning
5. Styrelsens berättelse över verksamheten under det gångna året inkl resultat- och balansräkningar
6. Revisorernas rapport
7. Fastställande av resultat- och balansräkningar
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av ordförande (i förekommande fall)
10. Val av kassör och övriga styrelseledamöter samt ersättare
11. Val av revisorer och ersättare
12. Beslut om antal ledamöter i valberedningskommitté. Val av valberedningskommitté
och sammankallande
13. Beslut om ersättningar och arvoden
14. Motioner till årsmötet
15. Fastställande av budget
16. Befullmäktigande av firmatecknare
17. Beslut om medlemsavgifter för nästkommande år
18. Övriga i kallelsen upptagna ärenden och övriga ärenden som årsmötet beslutar skall upptas till behandling

§ 9 Revision av föreningens räkenskaper
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper granskas av två revisorer som jämte ersättare utses för tiden mellan två ordinarie årsmöten.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast tre veckor före ordinarie årsmöte.

§ 10 Styrelseledamöter
Föreningen skall ha en styrelse som består av minst fem ledamöter varav en utses till kassör. Önskvärt, men inte tvingande, är att även ordförande utses och att denna då väljs av årsmötet. Styrelsen utser inom sig en sammankallande.
Styrelseledamöterna väljs av årsmötet för en mandatperiod på två år. Mandatperioderna bör fördelas så att ny- eller omval sker av halva styrelsen varje år.
Kan styrelseledamot inte kvarstå mandatperioden ut, skall fyllnadsval ske vid nästkommande årsmöte.

§ 11 Styrelsemöten
Styrelsen skall sammanträda vid behov, dock minst två gånger årligen.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsens beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordförande, om sådan valts, utslagsröst.

§ 12 Styrelsens uppdrag
Det åligger styrelsen att
• Utföra av årsmötet och föreningsmöte fattade beslut
• Leda föreningens verksamhet
• Utse firmatecknare om detta inte skett på årsmötet
• Årligen till årsmötet lämna redogörelse för verksamhet och förvaltning
• Utarbeta förslag till budget
• Omedelbart efter årsmöte lämna uppgift om valda funktionärer till Riksförbundet.

§ 13 Extra årsmöte
Extra årsmöte sammankallas på initiativ av styrelsen, revisorerna eller om minst hälften av medlemmarna så begär. Efter sådan begäran skall årsmötet hållas på tid och plats som beslutas av styrelsen. Kallelse skall utsändas senast en månad före årsmötet. Vid extra årsmöte får endast i kallelsen upptagna ärenden behandlas.

§ 14 Ändring av stadgar
Årsmötet beslutar om förändringar i föreningens stadgar. Härför fordras att beslut tagits vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie. Vid sista behandlingen skall minst två tredjedelar av de röstande bifalla beslutet.

§ 15 Upplösning av föreningen
Årsmötet beslutar om föreningens eventuella upplösning samt hur föreningens tillgångar skall användas fram till verkställd upplösning.
För upplösning fordras att beslut tagits vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie. Vid sista behandlingen skall minst två tredjedelar av de röstande bifalla beslutet.

Länk till stadgarna som pdf-dokument.

Informationsmaterial

Här finner du informationsmaterial som rör Karlstads Trädgårdssällskap. Klicka på bilderna för att ladda ner den färskaste versionen som PDF.

Stort, dubbelsidigt informationsblad
Stort informationsblad

Litet informationsblad med rivlappar

Informationsblad

Tröjor

Karlstads Trädgårdssällskaps gröna T-shirt och svarta huvtröja, båda med föreningens logga, kan du beställa hos Emma Franzén, emmmaf@hotmail.com eller 054-154714.

Karlstads Trädgårdssällskap

SparaSpara